Preventivně výchovné pobyty

Internátní oddělení

 • poskytuje péči klientům od 6 let až do ukončení přípravy na povolání, zpravidla do ukončení povinné školní docházky, nejdéle do 18 let
 • pobyt je uzavírán smluvně
 • pobyt je dobrovolný, nejedná se o nařízenou ústavní výchovu
 • délka pobytu je 8 týdnů (56 dní)
 • jedna výchovná skupina = 8 klientů (chlapců i dívek)
 • výchovné skupiny jsou otevřené, tzn. když se uvolní místo na pobyt, můžeme přijmout dalšího klienta
 • během pobytu děti chodí u nás do školy, mají zabezpečenou stravu, odborný tým pracovníků, který jim ukazuje jiné cesty k řešení jejich obtížných situací formou individuální, rodinné, skupinové terapie, arteterapie, muzikoterapie, pracovní terapie, nácvikem aj.
 • cílem je rozvíjení sebedůvěry, zlepšení komunikace, rozvoj zodpovědnosti za vlastní chování. Směřují ke zdravému vývoji osobnosti a zároveň posílení celé rodiny

Podmínky pro umístění k pobytu

 • doporučení ambulantního oddělení našeho nebo jiného SVP
 • pobytu předcházejí minimálně 3 ambulantní konzultace našeho nebo jiného ambulantního oddělení SVP
 • doporučení k pobytu musí být zasláno před úvodním pohovorem v SVP

Příprava k pobytu:

 • úvodní pohovor v SVP (před nástupem na pobyt)
 • sepsání Smlouvy o přijetí klienta do internátního oddělení střediska

Náklady na pobyt:

 • zákonní zástupci hradí v rámci pobytu náklady na stravu, ubytování a kapesné pro klienty
 • náklady na pobyt je nutno uhradit před nástupem klienta na pobyt, event. při nástupu
 • v případě úhrady nákladů na pobyt formou jednorázového příspěvku nebo jinou bezhotovostní formou, je nutné doložit v den nástupu klienta na pobyt potvrzení organizace, která náklady na pobyt uhradila nebo uhradí a v jaké výši

Výše nákladů na pobyt dle věkových kategorií (na 56 dní):

7 – 10 let:

141,- Kč strava / den
200,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc
1000,- Kč kapesné / celý pobyt
Celkem: 9 296,- Kč

11 – 14 let:

153,- Kč strava / den
200,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc
1000,- Kč kapesné / celý pobyt
Celkem: 9 968,- Kč

15 a více let:

193,- Kč strava / den
200,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc
1000,- Kč kapesné / celý pobyt
Celkem: 12 208,- Kč

Do věkových kategorií na platbu stravného jsou děti zařazovány dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce – vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování.

Náležitosti nutné k pobytu:

 • smlouva o preventivným pobytu
 • potvrzení lékaře o zdravotním stavu klienta
 • karta zdravotní pojišťovny
 • očkovací průkaz
 • léky, které klient užívá, s přesným rozpisem dávkování
 • občanský průkaz
 • individuální plán výuky v rámci pobytu potvrzený školou
 • kopie posledního školního vysvědčení
 • případná kopie rozsudku o svěření dítěte do péče
 • doklady o platbách pobytu (pokud nejsou náklady na pobyt hrazeny v hotovosti při nástupu klienta na pobyt)
 • průkaz na slevu jízdného pro klienta
 • potvrzení o bezinfekčnosti klienta – podepisují zákonní zástupci v SVP při nástupu

Samotný pobyt

Pobyt má pevně stanovený režim.

 • klienti plní své školní nebo pracovní povinnosti dle dohody s kmenovou školou
  Probíhají:
 • skupinová psychoterapie
 • individuální konzultace
 • práce s rodinou, případně jinými pro klienta důležitými osobami a institucemi
 • společná setkání rodinných příslušníků všech klientů
 • sportovní, kulturní a společenské aktivity a další

Následná péče

 • po ukončení samotného pobytu následuje ambulantní péče formou individuálních a rodinných konzultací

Další informace Vám rádi poskytneme ve Středisku výchovné péče ve Zlíně – kontakty.