O nás

Středisko výchovné péče DOMEK Zlín

Středisko výchovné péče je školským zařízením, které poskytuje preventivně-výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let
do ukončení přípravy na budoucí povolání, max. do 26 let. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění problémů
s chováním, a taky na prevenci vzniku dalších výchovných problémů a negativních jevů.

Nabízíme ambulantní a internátní služby (pobytové oddělení).

Středisko je součástí Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140.
Zřizovatelem střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám.
  Pro naše klienty je k dispozici ambulantní pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Náš tým

 • Mgr. et. Mgr. Alena Butulová | vedoucí a psycholog
 • Phdr. Jarmila Cachová | psycholog
 • Mgr. Jana Rozumová | speciální pedagog – etoped
 • Mgr. Jarmila Červenková | speciální pedagog
 • Mgr. Petr Molitor | učitel, speciální pedagog
 • PhDr. Zdeňka Marková | sociální pracovnice
 • Mgr. Tereza Mošťková | odborná vychovatelka
 • Mgr. Martin Nevařil | odborný vychovatel
 • Mgr. Stanislav Hrnčiřík | odborný vychovatel
 • Nikola Unzeitlichová | asistent pedagoga
 • Magda Bernátová | asistent pedagoga
 • Věra Hartigová | asistent pedagoga
 • Jan Lefner, DiS. | asistent pedagoga
 • Andrea Husičková, DiS. | asistent pedagoga
 • Eva Hladišová | pracovnice obchodního provozu

Spolupracujeme

 • základní a střední školy, odborná učiliště, VOŠ
 • pediatři a pedopsychiatři
 • střediska výchovné péče
 • pedagogicko-psychologické poradny
 • orgány sociálně právní ochrany dětí
 • nízkoprahová zařízení věnující se práci s dětmi a mládeži
 • městská a státní policie

Z historie

 • 1996 – vznik organizace pod názvem „Krizové centrum“
 • 1997 – slavnostní otevření v dubnu – oficiální zahájení provozu.
  Zřizovatelem je MŠMT, budovu dalo do bezplatného pronájmu město Zlín
 • začíná fungovat ambulantní část střediska, pobytová část poskytuje v tomto roce ubytování rodinám z Otrokovic, které postihly povodně
 • podzim 1997 – otevřena pobytová část střediska
 • 2000 – přecházíme pod Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelnu v Brně
 • v roce 2017 jsme oslavili dvacáté narozeniny Střediska výchovné péče Domek ve Zlíně
 • Od 1.7.2021 jsme součástí Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140.

WHISTLEBLOWING

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na https://app.whispero.eu/f/hwsfgnabp1x6k6eb.