Služby

Podmínky pro umístění k pobytu

 • na základě doporučení ambulantního oddělení našeho nebo jiného SVP (pobytu musí předcházet min. 3 ambulantní konzultace).
 • doporučení k pobytu musí být zasláno před úvodním pohovorem v SVP

Struktura pobytu:

 • délka pobytu je 56 dní
 • jedna výchovná skupina - 8 klientů (dívky i chlapci)
 • skupiny jsou otevřené, tzn. když se uvolní místo na pobyt, můžeme přijmout po vyřízení patřičných náležitostí dalšího klienta

Příprava k pobytu:

 • ambulantní konzultace v SVP nebo u jiných spolupracujících organizací
 • úvodní pohovor v SVP (před nástupem na pobyt)
 • sepsání Smlouvy o přijetí klienta do internátního oddělení střediska

Náklady na pobyt:

 • zákonní zástupci hradí v rámci pobytu náklady na stravu, náklady na ubytování a kapesné pro klienty
 • náklady na pobyt je nutno uhradit před nástupem klienta na pobyt, event. při nástupu
 • v případě úhrady nákladů na pobyt formou jednorázového příspěvku nebo jinou bezhotovostní formou, je nutné doložit v den nástupu klienta na pobyt potvrzení organizace, která náklady na pobyt uhradila nebo uhradí a v jaké výši.

Výše nákladů na pobyt dle věkových kategorií:

7 – 10 let:

6 984,- Kč (114,- Kč strava / den, 300,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc), kapesné na 2 měsíce 1 000,- Kč
Celkem: 7 484,- Kč

11 – 14 let:

7 488,- Kč > (123,- Kč strava / den, 300,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc), kapesné na 2 měsíce 1 000,- Kč
Celkem: 7 988,- Kč

15 a více let:

9 336,- Kč (156,- Kč strava / den, 300,- Kč příspěvek na ubytování / měsíc), kapesné na 2 měsíce 1 000,- Kč
Celkem: 9 836,- Kč


Náležitosti nutné k pobytu:

 • smlouva o preventivným pobytu
 • potvrzení lékaře o zdravotním stavu klienta
 • karta zdravotní pojišťovny
 • očkovací průkaz
 • léky, které klient užívá, s přesným rozpisem dávkování
 • občanský průkaz
 • individuální plán výuky v rámci pobytu potvrzený školou
 • kopie posledního školního vysvědčení
 • případná kopie rozsudku o svěření dítěte do péče
 • doklady o platbách pobytu (pokud nejsou náklady na pobyt hrazeny v hotovosti při nástupu klienta na pobyt)
 • průkaz na slevu jízdného pro klienta
 • potvrzení o bezinfekčnosti klienta – podepisují zákonní zástupci v SVP při nástupu

Samotný pobyt

v rámci pobytu si klienti plní své školní nebo pracovní povinnosti dle dohody se školou.
Pobyt má pevně stanovený režim, během kterého probíhají:

 • skupinová psychoterapie
 • individuální konzultace
 • práce s rodinou, případně jinými pro klienta důležitými osobami a institucemi
 • společná setkání rodinných příslušníků všech klientů
 • sportovní, kulturní a společenské aktivity a další

Následná péče

 • po ukončení samotného pobytu následuje ambulantní péče formou individuálních a rodinných konzultací

Další informace Vám rádi poskytneme ve Středisku výchovné péče ve Zlíně na tel. 773 481 332, 606 818 818 nebo na alena.butulova@svpdomek.cz.